Make your own free website on Tripod.com

การเพิ่มผลผลิตโดยหลักของ  6  Steps


หลักของ   6  Steps   ก็คือหลักการบริหารงาน  6  ขั้นตอน   ดังนี้
1.  การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนว่าขณะนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในการทำงานหรือในกระบวนการผลิต
2.  การสังเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิด   โดยนำปัญหาที่ค้นพบได้มาจากศึกษาว่ามีปัญหาอย่างไร   และควรจะมีวิธีใดบ้างที่สามารถจะแก้ปัญหานั้นได้
3.  การวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างละเอียด   ว่าแนวทางไหนจะแก้ปัญหาได้ดีและบรรลุวัตถุประสงค์ที่สุด
4.  การคัดเลือกแนวทางการวิเคราะห์แล้วว่าดีที่สุดและนำไปปฏิบัติ
5.  การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแนวทางที่เลือกว่าเป็นอย่างไร
6.  เมื่อพบการปฏิบัติมีข้อบกพร่องก็ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   และเกิดประสิทธิผล