Make your own free website on Tripod.com

การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต(Computer-aided  Manufacturing-CAM)
การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานการผลิตสามารถนำมาช่วยงานได้หลายอย่าง   ไม่ว่าจะเป็นการช่วยควบคุมกระบวนการผลิต    จัดสมดุลทางการผลิต    เก็บข้อมูลลำดับขั้นตอนการผลิต  การคำนวณภาระงานของเครื่องจักร    การวางแผนการผลิต     กำหนดกระบวนการทางการผลิต  คำนวณกำลังผลิต    การตรวจสอบคุณภาพโดยอัตโนมัติ    ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือกใช้ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรที่จะทำให้งานการผลิตเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ    ซึ่งในการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานการผลิตมีข้อดี  คือ
1.  สามารถวางผังโรงงานและเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสม   เพราะคอมพิวเตอร์จะทำให้ลดเวลาการขนย้ายวัสดุต่าง ๆ   ลงได้   ทำให้รู้ว่าควรวางวัสดุตรงที่ใดจึงจะเหมาะสมและสะดวกต่อการไปใช้   รวมทั้งทำให้สามารถวางเครืองจักรได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการผลิตำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นและสามารถจะใช้พื้นที่นั้นให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
2.  ทำให้สามารถปรับปรุงระบบการผลิตได้ง่ายขึ้น   โดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบสายงานการผลิต     จัดสมดุลในสายงานการผลิต   การคำนวณรอบเวลาของการผลิต   ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.  ทำให้การวางแผนการผลิตเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว    ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด    สามารถกำหนดการผลิตได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า   คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนและควบคุมการผลิต    เป็นการลดเวลาการรอคอยหรือการว่างงานในกระบวนการผลิต   ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างคุ้มค่า
4.  ช่วยลดความสูญเสียจากวัสดุคงคลัง    ซึ่งเป็นการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบลงได้อีกอย่างหนึ่ง   เมื่อนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยควบคุมในด้านวัสดุคงคลัง   และระบบการบริหารสินค้าคงคลังเป็นการลดความสูญเสียในด้านต่าง ๆ   เพราะคอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการจัดซื้อ   จัดเก็บ   การจัดสถานที่ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเหมาะสม    ทำให้ลดความสูญเสียเกี่ยวกับวัสดุคงคลังหรือสินค้าคงคลังอีกด้วย
ในการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการผลิต   เป็นการช่วยทำให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    ทำให้สามารถปรับปรุงระบบการผลิตได้ง่ายและต่อเนื่อง   รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนวัสดุคงคลัง  และสามารถจัดเก็บสินค้าที่ผลิตสำเร็จแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการลดต้นทุนในการผลิตที่ดียิ่งอีกทางหนึ่ง

 

 
TOP