Make your own free website on Tripod.com

การนำหุ่นยนต์มาช่วยในการทำงาน

                ในการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการทำงานด้านการผลิตเพื่อทดแทนการทำงานของคนเริ่มเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้น   ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านอุตสาหกรรมพยายามที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ได้มาตรฐาน    สามารถทำงานได้แทนคน    อีกทั้งยังพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีรูปแบบหลากหลายเหมาะสมกับงานการผลิต    แต่การนำหุ่นยนต์มาช่วยในการทำงานก็ข้อจำกัด   เนื่องจากหุ่นยนต์มีราคาสูง   ทำงานได้เฉพาะอย่าง    ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมในการทำงาน   ทำให้ต้องปรับกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของหุ่นยนต์   ซึ่งจะเป็นการลงทุนที่สูงขึ้น   ดังนั้นประเทศที่มีค่าแรงงานต่ำจึงไม่นิยมนำหุ่นยนต์มาช่วยในการทำงานมากนัก
ในปัจจุบันการนำหุ่นยนต์มาช่วยทำงานนั้นจะเป็นการทำงานในลักษณะที่เป็นแขนกล   ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์    งานที่มีอันตรายเกิดกว่าคนจะสามารถทำได้ก็จะใช้หุ่นยนต์หรือแขนกลเหล่านี้ทำ  เช่น  งานเชื่อม   งานประกอบชิ้นส่วน    การพ่นสี    การขนย้ายสิ่งของหนัก ๆ  เป็นต้น   

หุ่นยนต์จะมีส่วนประกอบใหญ่ ๆ  3  ส่วนคือ

                1.  ส่วนทำงาน    เป็นส่วนที่สามารถกำหนดตามที่ออกแบบหรือวางระบบการทำงานไว้  เช่น   การขันสกรู    ขันน๊อต    การเคลื่อนที่ไปหยิบชิ้นส่วนมาเชื่อมให้ติดกัน   เป็นต้น
2.  ส่วนพลังงาน    เป็นส่วนควบคุมพลังงานของหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้  เช่น  ระบบไฮดรอลิกส์    นิวเมติกส์   เป็นต้น
3.  ส่วนการควบคุม    เป็นส่วนที่คอยสั่งการหรือส่วนที่เป็นสมองของการสั่งให้ทำงานความต้องการในการติดต่อกับเครื่องมือ   เครื่องจักร   หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

 
TOP