Make your own free website on Tripod.com
.
ความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต

                การเพิ่มผลผลิตเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์การต้องพยายามทำให้การผลิตขององค์การดำเนินไปได้อย่างม

ีประสิทธิภาพ    เพราะทรัพยากรต่าง ๆ   นับวันจะขาดแคลนลงหรือลดน้อยลงไปทุกวัน ดังนั้นองค์การจึงต้องพยายามหาวิธีการเพิ่มผลผลิตในทุกวิถีทาง    เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะทำให้การผลิตสินค้าพอกับความต้องการ

ของลูกค้า  โดยพยายามให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด    หรือไม่มีการสูญเสียใด ๆ  เลยในกระบวนการผลิต  ซึ่งก็จะเป็นการประหยัดทรัพยากรที่มีให้ได้ใช้อย่างคุ้มค่า    ความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต   คือ

  1. ช่วยให้คนงานได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเองหรือของหน่วยงานของตน
  2. ช่วยให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เข้ามาสู่กระบวนการผลิต
  3. ช่วยให้มีการพัฒนาและทักษะในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
  4. ช่วยให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก
  5. ช่วยให้คนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  6. ช่วยให้องค์สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในด้านคุณภาพและบริการ
  7. ช่วยทำให้ลดต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการ

ดังนั้น    การเพิ่มผลผลิตจึงมีความสำคัญต่อองค์การในการช่วยลดต้นทุนการผลิต   ทำให้
สินค้าที่ผลิตได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า    ลดการสูญเสียต่าง ๆ  ในกระบวนการผลิต   อีกทั้งช่วยให้คนงานมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน    เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงาน    เพราะคนงานได้มีส่วนร่วมในการทำงาน    มีการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ   เป็นการเพิ่มทักษะในการทำงานและยังเป็นการพัฒนาให้คนงานมีความรู้ความสามารถความชำนาญในหน้าที่ของเขา   ซึ่งผลดีก็จะตกอยู่กับองค์การนั่นเอง

 
TOP