Make your own free website on Tripod.com
.

วิวัฒนาการของการบริหารการผลิต

                ในระยะเริ่มแรกของอุตสาหกรรมการผลิต    จะเป็นการผลิตแบบภายในครอบครัวหรือ  เรียกว่า   อุตสาหกรรมภายในครอบครัวหรือภายในครัวเรือน    ตอนแรกก็ทำใช้ภายในบ้านเรือนของตน   ต่อมาก็ได้ขยายไปยังเพื่อนบ้านซึ่งในตอนแรกยังใช้แรงงานของคนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิต   ต่อมาได้มีการนำเครื่องจักรไอน้ำมาใช้แทนแรงงาน    ในโรงงานอุตสาหกรรม   ทำให้การผลิตต่อมาได้มีการพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    แต่ในขณะเดียวกันก็จะลดแรงงานคนในกระบวนการผลิต   ทำให้คนงานทำงานหนักมากขึ้น  แต่ความปลอดภัยในการทำงานน้อย  ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน    และต้องทำงานหนักถึงวันละ  10  ชั่วโมง   โดยทำงาน  6  วันต่อสัปดาห์   รวมทั้งเด็กและผู้หญิงก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันนี้    ทำให้เกิดการต่อต้านจากคนงาน   จนต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงาน    และทำให้มีการจัดระบบการทำงานตามแนวความคิดใหม่โดยมีการแบ่งยุคการผลิตออกเป็น  3  ยุค  คือ
1.  ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม   (Industial   revolution)    เมื่อ   Jame   Watt  ได้นำเครื่องจักรไอน้ำมาใช้เป็นต้นกำเนิดพลังงาน   ในปี  ค.ศ.  1764  ทำให้แรงงานถูกแทนโดยเครื่องจักรและทำให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น
2.  ยุคเน้นการบริหาร  (Management   focus)    ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานก็จริง   แต่การจ้างแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด   เพราะว่ากำลังการผลิตมีขนาดใหญ่ขึ้น   โรงงานอุตสาหกรรมที่มีแรงงานมาก    แต่การทำงานไม่สอดคล้องกัน  ทำให้ผลผลิตไม่เป็นที่นาพอใจ     จึงมีการคิดค้นการบริหารงานแบบสมัยใหม่  เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  โดย  Frederick  Winslow  Taylor  เป็นผู้คิดวิธีการบริหารงานแบบสมัยใหม่ขึ้น   ซึ่งได้คิดค้นศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำงาน  และได้กำหนดอัตราค่าแรงงานให้แก่คนงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  Taylor   ได้ศึกษาและสรุปประเด็นสำคัญไว้  4  ประการ  คือ
1.  ศึกษารายละเอียดการทำงาน   และเลือกคนงานที่มีความสามารถเหมาะสมที่สุดเข้าทำงานและกำหนดเวลาการทำงานให้เป็นมาตรฐาน
2.  ฝึกอบรมพัฒนาคนงาน    ให้คนงานฝึกฝนและได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   และทำให้อุปกรณ์เครื่องจักรพอเพียงในการผลิต
3.  ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานโดยจะมุ่งไปที่ค่าแรงงาน   หรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรม    เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนงานมีกำลังใจในการทำงาน
4.  ให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายแรงงาน    อย่างชัดเจนเหมาะสม   โดยแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบงานของตนโดยทำงานให้สอดคล้องกัน

3.  ยุคเทคโนโลยีการผลิต   (Tecnology   era)   ในยุคนี้เป็นยุคของเครื่องจักรอัตโนมัติ  (Automatic   machine)    ที่เป็นแหล่งพลังงานของระบบผลิต   รวมทั้งยังทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ   สามารถผลิตสินค้าออกมาได้เอง   โดยมีการวัดขนาด   หรือเปรียบเทียบคุณลักษณะกับข้อกำหนดที่ตั้งได้เอง    และปลายยุคศตวรรษที่  20  ยังนำคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตด้วย    ซึ่งในบางโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์    จนถึงสำเร็จออกมาเป็นสินค้าเลยทีเดียว   นับได้ว่ายุคนี้เป็นยุคของการก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี   ซึ่งผลของความก้าวหน้านี้ทำให้การจ้างแรงงานลดจำนวนลงเพราะโรงงานได้นำเอาเครื่องจักรเข้ามาแทนที่คนงานนั่นเอง
                จากระยะแรกของระบบการผลิตจนถึงการผลิตในยุคของเทคโนโลยี การผลิตนี้ได้รับวิวัฒนาการจากนักคิดนักบริหารได้นำแนวทางการจัดองค์การให้สอดคล้องกับระยะผลิต  โดยมีการจูงใจ ศึกษาวิธีการทำงานให้ดีกว่าเดิม    ทำให้คนงานมีประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น   นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ก็เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบผลิต ให้รวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งต่อไปแรงงานอาจจะกลายเป็นผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักรเท่านั้นเอง

 
TOP