Make your own free website on Tripod.com

การเพิ่มผลผลิตโดยหลักการ  5R


หลักการ  5R   นั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่า  “R”    นั้นย่อมาจากคำว่า  “ Right”   ซึ่งหลักในการปฏิบัติง่าย ๆ  คือ   ใช้คนให้ถูกงานนั่นเอง    และไม่ใช่สิ่งแปลกอะไร   แต่บางครั้งผู้บริหารอาจจะลืมก็ได้    หลักของ 5R   มีดังนี้
                1.  Right  Man   (การเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน)    ถ้าหากผู้บริหารใช้คนที่มีความรู้ความสามารถทำงานในสิ่งที่เขาชอบและมีความถนัด   ก็ย่อมจะทำให้เขาทำงานด้วยความมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
                2.  Right  Job   (การเลือกงานให้เหมาะสมกับคน)    ก็คล้ายกับข้อแรกคือ   เมื่อคนได้ทำงานตรงกับความรู้ความสามารถก็ย่อมจะเกิดผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
                3. Right  Tool  (การเลือกอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมกับคนและงาน)   การเลือกอุปกรณ์เครื่องมือให้ถูกกับงานและคนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นมาก   เพราะหากอุปกรณ์เครื่องมือไม่เหมาะกับงานแล้ว    ย่อมที่จะทำให้เสียทั้งเวลาและวัตถุดิบ    ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง   อีกทั้งถ้าหากเครื่องมือไม่เหมาะสมกับคน   ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานได้อีกด้วย
                4. Right   Place  (การเลือกเวลาและโอกาสที่เหมาะสม)    ควรดูเวลาและโอกาสที่เหมาะสมว่าในเวลาหรือโอกาสนั้นควรจะผลิตสินค้าอะไร    เพราะหากเลือกเวลาและโอกาสที่ไม่เหมาะสมแล้วย่อมที่จะทำให้สินค้าของเราขายไม่ได้   เป็นการสูญเสียอย่างมาก
                5.  Right   Place   (การเลือกสถานที่ที่เหมาะสม)    อย่างที่ได้รับทราบว่าถ้าทำเลดีจะทำอะไรก็ดีหมด    ดังนั้นการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมจึงจำเป็น   ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งโรงงาน  หรือ

สถานที่เก็บสินค้า

 
TOP