Make your own free website on Tripod.com

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิต

1.ความหมาย               
2.ความสำคัญ              
3.ปัจจัยการผลิต          
4.วิวัฒนาการการผลิต

ระบบการผลิต

5.ระบบการผลิต    
6.ลำดับขั้นการผลิต 

การเพิ่มผลผลิตโดยใช้หลักการ

7.หลักการ 3T        
8.หลักการ 4 Zero 
9.หลักการ 5 R      
10.หลักการ 6 Steps 

เทคโนโลยีกับการผลิต

11.การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต                                 

หุ่นยนต์กับการผลิต

12. การนำหุ่นยนต์มาช่วยในการทำงาน   
13. ข้อดีและข้อเสียกานำหุ่นยนต์มาช่วย
ในการทำงาน 
   
                                 

 
TOP